Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalitzaciˇ

Benvolgut company,

Us enviem la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització, que s'ha publicat al BOE de dissabte 28/09/2013 i entrada en vigor (llevat dues excepcions puntuals) a l’endemà de la publicació, en què cal destacar, entre moltes reformes, a través del seu article 21 modifica la Llei concursal i regula un acord extrajudicial de pagaments per a l'empresari persona natural, així com per a qualssevol persones jurídiques, siguin o no societats de capital, (art. 231), a través d'un mediador concursal.

RESUM DE MODIFICACIONS

ÀMBIT FISCAL I TRIBUTARI
 
• En l' àmbit de l'Impost sobre el Valor Afegit , es crea el Règim especial del criteri de caixa amb l'objectiu de pal·liar els problemes de liquiditat i accés al crèdit de les empreses .
 
• Respecte a l'Impost sobre Societats , s'estableixen una sèrie de mesures amb l'objecte de fomentar la capitalització empresarial i la inversió en actius de l'immobilitzat material o inversions immobiliàries, afectes a activitats econòmiques .
 
• S'estableix un nou incentiu fiscal en Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, amb l'objecte d'afavorir la captació per empreses , de nova o recent creació , de fons propis procedents del contribuent .
 
ÀMBIT MERCANTIL

 
• Creació d'una nova figura , l'emprenedor de responsabilitat limitada , que permetrà a l'emprenedor persona física excloure o alliberar del resultat de la seva activitat empresarial o professional, el seu habitatge habitual .
 
• Creació de la Societat Limitada de Formació Successiva, que sota el règim propi de les SRL , podrà constituir amb una xifra de capital inferior al mínim legal exigit .
 
• Introducció d'un nou mecanisme de negociació extrajudicial de deutes d'empresaris (persones físiques o jurídiques), anomenat "Acord extrajudicial de pagaments" .
 
ÀMBIT ADMINISTRATIU I DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA
 
• Foment de la creació d'unions d'empresaris .
 
• Elevació dels llindars per a l'exigència de la classificació en contractes d'obres i de serveis
 
• Canvi en el tractament de les garanties .
 
• Reducció dels terminis de demora, en la lluita contra la morositat .
 
ÀMBIT LABORAL I DE SEGURETAT SOCIAL
 
• Beneficis en la cotització a la Seguretat Social en supòsits de pluriactivitat .
 
• Reduccions en les cotitzacions a la Seguretat Social per als que es donin d'alta en el Règim Especial d'Autònoms .
 
• Reduccions en les cotitzacions a la Seguretat Social per als treballadors discapacitats que es donin d'alta en el Règim Especial d'Autònoms .
 
• Noves condicions d'embargament de l'habitatge habitual del treballador autònom per deutes de Seguretat Social .
 
ÀMBIT PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
 
• Modificació del règim d'assumpció personal per l'empresari de la gestió de la prevenció de riscos laborals a la seva empresa .
 
• Posada a disposició de les empreses d'un Llibre de Visites electrònic per cadascun dels centres de treball .
 
ÀMBIT ESTRANGERIA
 
• Visat de residència per a inversors estrangers no residents que es proposin entrar en territori espanyol per tal de realitzar una inversió significativa de capital .
 
• Autorització de residència per a inversors estrangers que vulguin residir a Espanya durant un període superior a un any .
 
• Residència per a emprenedors estrangers que sol · licitin entrar a Espanya o que sent titulars d'una autorització d'estada o residència o visat pretenguin iniciar , desenvolupar o dirigir una activitat econòmica com a emprenedors .
 
• Autorització de residència per professionals altament qualificats .
 
• Autorització de residència per trasllat intraempresarial .

 

Salutacions,