Servei amb cita prèvia – Telèfon 972 513 468 -De 9 a 13 h.

El Servei d’Orientació Jurídica de l’Il•lustre Col•legi de l’Advocacia de Figueres – Alt Empordà és un servei prestat en col•laboració amb el Departament de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat de Catalunya

L’Il•lustre Col•legi de l’Advocacia de Figueres – Alt Empordà assumeix la funció d’orientació prèvia a totes aquelles persones que tinguin un problema jurídic. A més, assessora als peticionaris de justícia gratuïta, informa sobre el compliment dels requisits necessaris per al seu reconeixement i l’auxili en la redacció dels impresos normalitzats de la sol•licitud, resolent i instruint també de manera provisional les sol•licituds d’Assistència Jurídica Gratuïta, que se formulen en l’àmbit de l’Il•lustre Col•legi de l’Advocacia de Figueres – Alt Empordà.

El Servei d'Orientació Jurídica (SOJ) és un servei gratuït d'atenció personalitzada. Presten aquest servei els catorze col•legis de l’advocacia de Catalunya amb personal propi i professionals de l’advocacia en exercici d'entre els inscrits en el col•legi de l’advocacia corresponent a la població on es presta el servei.

El SOJ proporciona un primer consell orientador a qualsevol ciutadà que s'hi adreci i informa sobre la possibilitat d'acudir als tribunals o de recórrer a les vies alternatives de resolució de conflictes, però no redacta cap document ni tramita cap assumpte.

A més, després de l'entrada en vigor de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d'assistència jurídica gratuïta, aquest servei també assessora els ciutadans respecte del dret a obtenir l'assistència jurídica gratuïta i de la documentació necessària per sol•licitar-la, i atès que els col•legis de l’advocacia s'encarreguen de la tramitació d'aquestes sol•licituds, en molts casos, tot i que es tracta de serveis diferents, coincideixen en el lloc i la persona que els ha de dur a terme.

L'assessorament que presta aquest servei és de caire general, i per tant, les consultes que s'hi poden formular abasten la totalitat de les matèries jurídiques que regulen les relacions socials:

  • separacions
  • divorci
  • mediació familiar
  • arrendaments d'habitatges
  • contractes de compravenda
  • accidents de trànsit
  • assegurances, etc.