Requisits per a la inscripció al Torn d'Ofici d'aquest Col·legi.

Amb motiu d'aclarir el contingut de l'art. 5 del Reglament del Torn d'ofici del Col·legi i donar publicitat a quins són els requisits per a la inscripció en torn d'ofici del Col·legi de Figueres, la Junta, en acord de la seva sessió del dia 18 d'octubre de dos mil deu va acordar:

PREÀMBUL

De conformitat al que es preveu a l'art. 15 de la Llei 1/1996 d'Assistència Jurídica Gratuïta, art. 25 del Decret 252/1996 de la Generalitat de Catalunya, acord del CICAC de data 3 de juliol de 1998 i Ordre del Ministeri de Justícia de data 3 de juny de 1997 en la que es fixen els requisits mínims de formació i especialització i la diferent normativa posterior que ha requerit nous requisits per a l'adscripció de lletrats al torn d'ofici per a matèries especialitzades, així com els Convenis signats entre el Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya i el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya per a l'establiment del marc d'actuació en matèria de prestació de l'assistència jurídica gratuïta inclouen un acord pel que els Col·legis d'Advocats han de vetllar perquè els professionals que presten el servei de defensa d'ofici i assistència lletrada compleixin els requisits de formació que són exigibles, resulta necessari aclarir i donar publicitat als criteris de la Junta de Govern del Col·legi per a la inscripció de lletrats per a la prestació del servei del torn d'ofici.

REQUISITS PER INSCRIPCIÓ INICIAL AL TORN D'OFICI:
 • 1) Dirigir una instància a la Comissió del Torn d'Ofici sol·licitant la inscripció i acreditant els següents requisits:
  • a) Ser col·legiat resident a Figueres i tenir el despatx principal obert en l'àmbit territorial del Col·legi.
  • b) Haver superat els cursos d'una Escola de Pràctica Jurídica homologada pel Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya o C.G.A.E. i estar en possessió del diploma CAP/DAP.
  • c) Acreditar tres anys d'exercici professional efectiu i regular.
  • d) No estar inscrit en el Torn d'Ofici o Torn d'Assistència al Detingut de cap altre Col·legi d'Advocats.
  • e) Disposar de correu electrònic amb adreça activada i signatura digital.
  • f) Tenir subscrita una pòlissa de responsabilitat civil, amb un capital assegurat mínim equivalent al que en cada moment inclogui les condicions bàsiques de la pòlissa oferta pel Col·legi.
  • g) Acreditar documentalment que té subscrites, com a mutualista, les prestacions mínimes alternatives al R.E.T.A. amb la Mutualidad General de Previsión Social de la Abogacía i/o amb Alter Mutua (Mútua de Previsió Social dels Advocats de Catalunya) i que es troba al corrent del pagament de les seves quotes; si hagués optat pel règim especial de treballadors autònoms, cal que estigui al corrent del pagament de les quotes a la Seguretat Social.
  • h) Estar al corrent en el pagament de les quotes i càrregues col·legials.
  • i) No haver estat objecte d'una sanció per dues faltes lleus o una de greu, arran d'un expedient disciplinari, sempre que no hagin estat cancel·lades o puguin ser-ho.
  • j) Acreditar el suficient coneixement de les dues llengües oficials de Catalunya.
 • 2) Amb caràcter específic per poder ser inscrit en el torns especials de Menors, Assistència a la Víctima de Violència Domèstica i Estrangeria el sol·licitant haurà d'acreditar el següent:
  • a) Haver realitzat el curs específic en matèria de Menors, Assistència a la Víctima deViolència Domèstica i Estrangeria amb obtenció del certificat corresponent.
  • b) Pel cas del Torn específic d'Assistència a la Víctima de Violència Domèstica s'haurà d'acreditar tres anys com a mínim d'antiguitat al torn d'Ofici penal i matrimonial, i estar inscrit en ambdós torns. A mes haurà de cursar el curs d'especialització.
  • c) Excepcionalment la Junta de Govern, prèvia informació de la Comissió del Torn d'Ofici, podrà dispensar, de manera motivada el requisit de tres anys d'antiguitat, si concorren en el sol·licitant mèrits i circumstàncies que acreditin la seva capacitació per a la prestació del servei.
 • 3) El sol·licitant haurà de concretar les àrees del Torn d'Ofici on vol prestar el servei.
 • 4) Les instàncies s'hauran de presentar davant la Secretaria del Col·legi. Una vegada valorada la sol·licitud, la Comissió del Torn d'Ofici emetrà informe favorable o desfavorable d'incorporació que es dirigirà a la Junta de Govern per a què resolgui. Un cop aprovada per la Junta de Govern, el lletrat serà incorporat a les llistes del torn d'ofici en el darrer lloc i a les llistes d'assistència al detingut en la seva propera confecció trimestral (15/12, 15/03, 15/06, 15/09).
 • 5) Incompatibilitats. No podran integrar-se al Servei:
  • a) Els funcionaris públics en actiu.
  • b) Els advocats que treballin en empreses o entitats privades sotmesos a un horari que impedeixi desenvolupar correctament les seves obligacions al torn d'ofici.
  • c) Els advocats que desenvolupin els seus serveis o activitats en entitats públiques o privades que puguin ser incompatibles amb la dedicació o la independència en l'atenció al justiciable.
  • d) Càrrecs polítics electes.
  • e) En els anteriors supòsits, els lletrats podran accedir al Torn d'Ofici si aporten una certificació de les empreses, entitats, corporacions o administracions afectades en la qual consti que l'advocat gaudirà de disponibilitat en el seu horari laboral per a desenvolupar correctament i amb independència les seves obligacions al Torn d'Ofici i Assistència i que les percepcions econòmiques del T.O. són compatibles amb la seva retribució.
  • f) En qualsevol cas, els advocats inscrits en els Torns d'Ofici o Assistència Jurídica en altres col·legis de Catalunya o de la resta de l'Estat.
  • g) Causaran baixa en el Servei els lletrats que es vegin afectats per una causa de incompatibilitat sobrevinguda.
 • 6) Els advocats que hagin exercit funcions jurisdiccionals (Jutge, Fiscal, Secretari Judicial, etc) a la demarcació de l'Audiència Provincial de Girona, no podran incorporar-se al servei fins transcorreguts sis mesos de la finalització de la seva funció jurisdiccional.

Disposició transitòria: Pels alumnes inscrits a l'EPJ "Narcís Sala" o que hagin estat alumnes de la mateixa, o de qualsevol EPJ homologada pel CICAC o CGAE, el requisit 1.c) "acreditar tres anys d'exercici professional efectiu i regular" serà plenament exigible a partir del dia 1 de gener del 2014. A tots ells s'exigirà partir del dia 1/01/2012 1 any d'exercici professional, a partir del 1/01/2013 dos anys d'exercici professional i a partir del 1/01/2014 s'exigiran els tres anys d'exercici professional.

Disposició final: Entrada en Vigor. A l'endemà de la seva aprovació per la Junta de Govern del Col·legi.

REQUISITS ACCES A LLETRAT DEL SOJ

Els mateixos que per estar inscrit al Torn d'ofici.

Els lletrats que actualment estiguin inscrits com a prestadors del servei de SOJ i no reuneixin els requisits tindran fins el 31/12/2011 per acreditar que reuneixen els requisits i si no ho fan en tal data seran exclosos de la llista.

Per prestar un SOJ especialitzat, serà necessari acreditar l'especialització havent superat el curs corresponent homologat.

El Servei d' Orientació Jurídica (SOJ) és un servei públic que ofereixen els Col·legis d' Advocats en les condicions que estableix la llei, i que permet que els ciutadans que acreditin insuficiència econòmica per litigar, es puguin proveir dels professionals necessaris per accedir a la tutela judicial efectiva en defensa dels seus drets i interessos.

Consisteix en l'orientació, gratuïta, de caràcter presencial i atenció personalitzada, realitzada per un advocat, enfront la problemàtica plantejada pel ciutadà, informant de la possibilitat d'acudir als tribunals analitzant la competència judicial que correspongui o de recórrer a les vies alternatives de solució de conflictes i, en cas que no sigui judicial, dirigint cap a les institucions i organismes competents.

Així mateix, i en el cas de ser necessari la intervenció d'Advocat i Procurador del Torn d'Ofici, s'ocupa de gestionar la sol·licitud del reconeixement del dret a l'assistència jurídica gratuïta

Aquest servei NO atén consultes judicials ni particulars, ni fa valoracions sobre documents o pactes, ni redacta escrits judicials o administratius.

REQUISITS ACCES AL SOM/SIM

Els exigits per accedir al SOJ i ser mediador inscrit.

REQUISITS PER INSCRIPCIÓ NO INICIAL AL TORN D'OFICI:
REINCORPORACIONS

La reincorporació d'un lletrat que amb anterioritat hagués estat d'alta en el torn d'ofici del Col·legi, en el supòsit de que el període de baixa fos superior als 5 anys i no acrediti l'exercici regular i efectiu de la professió durant aquest termini, quedarà subjecte a l'obligació de realitzar amb caràcter previ els cursos de formació continuada que s'indicaran per la Junta.

ALTES AL TORN D'OFICI DE LLETRATS PROVINENTS D'ALTRES COL·LEGIS

En el supòsit de no tenir les proves DAP/CAP, el requisit 1b) es substituirà per certificació del seu anterior Col·legi en el que es certifiqui un mínim de tres anys d'alta en el torn d'ofici amb exercici regular i efectiu i els torns en els que ha estat d'alta, únics en els que podrà ser inscrit.

Per poder donar-se d'alta en d'altres torns, haurà de realitzar els cursos de formació continuada que s'indicaran per la Junta.