Presentació.

La Comissió del Torn d’Ofici està formada per 11 col•legiats exercents del nostre partit judicial adscrits al Torn d’ofici i assistència al detingut. La seva tasca, que li ve delegada de la Junta de Govern, és vetllar pel bon funcionament del servei que el col•legi mateix gestiona i contribuir a la seva millora.

Així mateix, la comissió es reuneix regularment per resoldre les eventuals incidències que puguin sorgir tan en la gestió com en l’execució del servei, ja vinguin dels beneficiaris de Justícia gratuïta, dels òrgans policials o judicials, com dels lletrats adscrits al Torn d’ofici i assistència al detingut.

És funció de la comissió, també, resoldre provisionalment els expedients d’assistència jurídica gratuïta que es tramiten al Col•legi.

És desig d’aquesta comissió recolzar als lletrats i lletrades adscrits a aquest servei públic en la resolució d’aquells problemes que es presentin en l’exercici de les seves actuacions per continuar garantint la qualitat del servei.