Descripció del servei

Una de les principals manifestacions de la funció social de l’Advocacia és la prestació de serveis gratuïts d’assistència i orientació jurídica als ciutadans que acreditin insuficiència de recursos per litigar, en desenvolupament de l’article 119 de la Constitució.

La instrumentalització d’aquest dret es porta a terme des de l’Il•ltre. Col•legi d’Advocats de Figueres a través de la organització i gestió del TORN D’OFICI, que engloba diferents Torns i serveis d’Assistència Jurídica Gratuïta, tot garantint el dret d’accés a la defensa dels drets i interessos dels ciutadans amb independència de la seva capacitat econòmica.

És per això que existeixen diferents Torns i Serveis de guàrdia localitzada d’adscripció voluntària pels Lletrat de l’Il•ltre. Col•legi d’Advocats de Figueres, que engloben tots els ordres jurisdiccionals i que s’estructuren en els diferents grups per la prestació de l’assistència lletrada, defensa i representació del beneficiaris de la justícia gratuïta en el Partit Judicial de Figueres:

 • Torn d’assistència a les víctimes de violència masclista, cada dia de la setmana hi ha un lletrat de guàrdia per atendre, assessorar i orientar a les dones que, de conformitat a la Llei 5/2008 del dret de les dones a erradicar la violència masclista siguin víctimes de qualsevol forma de violència prevista a l’esmentada Llei (Violència física,  psicològica, sexual, econòmica, ...) i en els àmbits de  la parella, família, laboral, social o comunitari.
 • Torn Penal, per assistir al detingut en la seva declaració davant dels Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat i davant del Jutjat de Guàrdia corresponent, així com exercir el seu dret de defensa tant en la fase d’instrucció com en les subsegüents fases processals. Igualment, si és el cas, inclou el servei d’acusació particular.
  Cada dia de la setmana hi ha un advocat/da de guàrdia per cada una de les tres zones en que aquest torn que es divideix territorialment en les tres zones següents:
  • ZONA A: FIGUERES
  • ZONA B: LA JONQUERA, PORTBOU, LLANÇA, PORT DE LA SELVA, SANT CLIMENT SESCEBES I MAÇANET DE CABRENYS.
  • ZONA C: CADAQUÉS, ROSES, SANT PERE PESCADOR, L’ESCALA, EMPURIABRAVA, CASTELLÓ D’EMPÚRIES, CAMALLERA, BÀSCARA I PERALADA.
  • Els diumenges i festius, es disposa de dos advocats per les tres zones esmentades. Dins d’aquest torn penal, s’inclou un altre servei de guàrdia pel que fa a les declaracions d’aquelles persones imputades, que no han estat prèviament detingudes. Hi ha un Lletrat de guàrdia per cada dia de dilluns a divendres.
  • Els dies laborals també hi ha un advocat de guàrdia per a investigats no detinguts en seu judicial.
 • Torn de MENORS: Engloba tots aquells assumptes en els que s’exercitin accions que corresponguin als Jutjats i Tribunals de Menors.
  • El Servei d’assistència al detingut i el servei d’assistència al menor es presten de forma continuada durant les 24 hores del dia, tots els dies de l’any, a aquelles persones detingudes o citades per declarar davant l’autoritat competent que no designin advocats de la serva confiança.
 • Torn d’Estrangeria: Es designen dins d’aquest torn, tots aquells assumptes derivats de la Llei d’Estrangeria.
  • El Diàriament hi ha un advocat/da especialitzat de guàrdia per assistir a les persones estrangeres que son objecte d’un procediment administratiu que pugi comportar la seva expulsió o devolució del territori de l’Estat o la denegació de la seva entrada i en tots els procediments de protecció internacional.
 • Torn Civil: Engloba tots aquells assumptes en els que s’exercitin accions que corresponguin als Jutjats i Tribunals de l’ordre civil, per la resolució dels quals siguin aplicables les normes de dret civil i mercantil (arrendaments, propietat horitzontal, reclamacions de quantitat, capacitat de les persones, dret reals, etc.), inclosos els temes de família.
 • Torn Laboral: Engloba tots aquells assumptes en els que s’exercitin accions que corresponguin als Jutjats i Tribunals de l’ordre Social.

Gràcies a la disposició i l’esforç dels Advocats que l’integren, i a la dedicació dels membres de la Comissió del Torn d’Ofici, en els darrers anys, s’ha avançat cap una especialització dels serveis d’assistència, amb la diversificació en distints torns, i en l’establiment de la exigència de requisits mínims d’experiència professional prèvia, formació específica i especialització pràctica, cosa que ha permès que es progressi en la qualitat i eficàcia dels serveis prestats.

Com accedir a l’assistència jurídica gratuïta

Per tal de tenir accés a un advocat del Servei de Torn d’Ofici, el subjecte ha de complir els requisits establerts en la Llei 1/1996 de 10 de gener i que et detallem a continuació.

 • 1. Es reconeix el dret d'assistència jurídica gratuïta a les persones físiques que mancades de patrimoni suficient disposin d'uns recursos i ingressos econòmics bruts, computats anualment per tots els conceptes i per unitat familiar, que no superin els llindars següents:
  • Dues vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples vigent en el moment d'efectuar la sol·licitud quan es tracti de persones no integrades en cap unitat familiar.
  • Dues vegades i mitja l'indicador públic de renda d'efectes múltiples vigent en el moment d' efectuar la sol·licitud quan es tracti de persones integrades en alguna de les modalitats d'unitat familiar amb menys de quatre membres.
  • El triple de l’indicador esmentat, quan es tracti d’unitats familiars integrades per quatre o més membres o que tinguin reconeguda la seva condició de família nombrosa d’acord amb la normativa vigent.
 • 2. Per determinar el concepte d’unitat familiar en les seves diverses modalitats, s’aplica el que estableix la Llei de l’impost sobre la renda de les persones físiques, i s’equiparen als cònjuges no separats legalment les parelles de fet constituïdes de conformitat amb els requisits que els siguin exigibles.
 • 3. Els mitjans econòmics s’han de valorar individualment quan el sol·licitant acrediti l’existència d’interessos familiars contraposats en el litigi per al qual se sol·licita l’assistència.
 • 4. El dret a l'assistència jurídica gratuïta només es pot reconèixer als qui litiguin en defensa de drets o interessos propis, o aliens quan tinguin fonament en una representació legal. En aquest últim cas, els requisits per a l'obtenció del benefici s'han de referir al representat.
 • 5. En les assistències dels lletrats al detingut o pres, no serà necessari que el detingut o pres acrediti prèviament la mancança de recursos, sens perjudici de què si no se li reconeix, aquest haurà d’abonar al lletrat els honoraris de la seva intervenció.
 • 6. Es reconeix el dret d'assistència jurídica gratuïta a les persones jurídiques que esmenta la Llei 1/1996, quan mancades de patrimoni suficient el resultat comptable de l'entitat en còmput anual sigui inferior a la quantitat equivalent al triple de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples.
 • 7. Independentment de l’existència de recursos per litigar, es reconeix el dret d’assistència jurídica gratuïta, que s’ha de prestar immediatament, a les víctimes de violència de gènere, de terrorisme i de tràfic d’éssers humans en els processos que tinguin vinculació, derivin o siguin conseqüència de la seva condició de víctimes, així com als menors d’edat i les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental quan siguin víctimes de situacions d’abús o maltractament.
  Aquest dret també correspon als drethavents en cas de mort de la víctima, sempre que no siguin partícips en els fets.
  Als efectes de la concessió del benefici de justícia gratuïta, la condició de víctima s’adquireix quan es formuli una denúncia o querella, o s’iniciï un procediment penal, per algun dels delictes a què es refereix aquesta lletra, i s’ha de mantenir mentre continuï en vigor el procediment penal o quan, una vegada finalitzat, s’hagi dictat sentència condemnatòria. El benefici de justícia gratuïta es perd després de la fermesa de la sentència absolutòria, o del sobreseïment definitiu o provisional per manca d’acreditació dels fets delictius, sense l’obligació d’abonar el cost de les prestacions gaudides gratuïtament fins aquest moment.
 • 8. Amb independència de l'existència de recursos per litigar, es reconeix el dret d'assistència jurídica gratuïta als qui a causa d'un accident acreditin seqüeles permanents que els impedeixin totalment dur a terme les tasques de la seva ocupació laboral o professional habitual i requereixin l'ajuda d'altres persones per fer les activitats més essencials de la vida diària, quan l'objecte del litigi sigui la reclamació d'indemnització pels danys personals i morals soferts.
 • 9. Independentment de si hi ha recursos per litigar, es reconeix el dret d’assistència jurídica gratuïta a les associacions que tinguin com a finalitat la promoció i defensa dels drets de les víctimes del terrorisme, assenyalades a la Llei 29/2011, de 22 de setembre, de reconeixement i protecció integral a les víctimes del terrorisme.

Si voleu sol•licitar la justícia gratuïta, heu de clicar el següent link:

(Nota, la cita prèvia que ofereix la pàgina web només està habilitada per a Barcelona, per obtenir cita prèvia al Col·legi de l’Advocacia de Figueres – Alt Empordà truqueu al 972.51.34.68 (de 9 a 13h.)

Podeu descarregar el model de Sol·licitud o be omplir el mateix a l’ordinador i imprimir-lo a:

Si voleu saber si reuniu els requisits: