Butlletí electrònic
Presentació.

Una ràpida ullada al què succeeix als Jutjats ens demostra que són ben pocs els procediments que es duen a terme en català, ja sigui perquè el personal dels mateixos el desconeix, per una llarga tradició lingüística castellana de molts anys, etc. Són molts i diversos els factors que impedeixen el català sigui de manera efectiva i real la llengua oficial en l’àmbit judicial.

Des de la Comissió de Normalització Lingüística del Consell dels Il•lustres Col•legis d’Advocats de Catalunya es treballa a fi de resoldre aquesta situació. En la seva pàgina web (cicac.org) trobareu la normativa que empara l’ús del català en tots els Jutjats del país, sense necessitat de traduccions, així com diversos formularis i altres instruments que poden ser útils a l’hora de presentar escrits en català. La Normalització lingüísitca en el nostre àmbit professional és també responsabilitat de tots nosaltres i és en aquest sentit en què hem d’esforçar-nos per tal que el català no esdevingui una llengua minoritària.

Comentar-vos així mateix que en cas de qualsevol incidència amb l’aplicació del català o per qualsevol altre dubte que us pugui sorgir, podeu dirigir-vos a la Comissió de Normalització Lingüística del Col•legi d’Advocats de Figueres