La subcomissió d'estrangeria és un òrgan que, integrada a la Comissió del TOAD, gestiona les incidències del Torn especial d'estrangeria, creat al nostre Col·legi a fi i efecte de donar compliment a allò que estableix la llei sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, així com la Llei 1/1996, d'assistència jurídica gratuïta -modificada per la LO 16/2005 de 18 de juliol del 2005 i la STC 95/2003.

L'objectiu d'aquesta Comissió és estar a disposició dels companys que puguin requerir ajuda sobre aquest tema que planteja nombroses consultes, i recollir qualsevol proposta que es vulgui plantejar, A més, la Subcomissió canalitza les incidències que li fan arribar els advocats i es reuneix amb les autoritats competents per tractar d'aclarir-les.

Volem servir de suport per els advocats adscrits al Torn d'estrangeria i a tal efecte s'encarrega del manteniment i actualització de la web d'estrangeria del Col·legi i resoldre les qüestions i incidències que es plantegin