Comunicat 149/2022 - Reforma de la Llei orgànica del poder judicial en matèria dels jutjats del mercantil

Benvolgudes i benvolguts,

S'ha publicat al BOE (núm. 180, de 28 de juliol de 2022) el text de la Llei Orgànica 7/2022, de 27 de juliol mitjançant la qual es modifiquen determinats preceptes de la L.O.P.J. així com diversos articles de la Llei d'Enjudiciament Civil.

L'entrada en vigor de la Llei es produirà el proper dia 17 d'agost.

Amb el nou text s'estableix que els procediments sobre condicions generals de la contractació i sobre protecció de consumidors, així com determinades reclamacions (plets en massa per retards en els vols, pèrdues de maletes, etc.) en matèria de transports passaran a ser competència dels Jutjats de 1a Instància. Així mateix els Jutjats Mercantil tornaran a conèixer dels concursos de persones físiques no empresaris.

Igualment, en concordança amb les competències que es traslladen als Jutjats Mercantils, es reformen determinats preceptes de la LEC que regulen l'acumulació d'accions, l'acumulació de processos i la reconvenció a fi d'introduir un fòrum conexitatis a favor dels Jutjats mercantils per conèixer determinats litigis aliens a la seva competència, però que presenten connexió amb el concurs, a fi d'evitar resolucions contradictòries.

Finalment, se suprimeix el que disposa la disposició addicional primera de la Llei de marques (Llei 17/2001) per evitar possibles incoherències o duplicitats que puguin derivar-se amb motiu de la reforma operada a l'article 86 quinquies de la LOPJ.

Ben cordialment,