Comunicat 224/2022 – Convocatòria d’Assemblea General extraordinària per procedir a l’elecció a càrrecs de la Junta de Govern

Convocatòria d’Assemblea General extraordinària per procedir a l’elecció a càrrecs de la Junta de Govern: Degà/ana, Vicedegà/ana, Diputat/da Primer/a, Diputat/da segon/a, Diputat/da Tercer/a, Diputat/da Quart/a, Tresorer/a, Bibliotecari/ària, Comptador/a i Secretari/ària

1.-  Amb data d’avui, 10 de novembre de 2022, es convoca Assemblea General Extraordinària de conformitat a l’art. 89 i 90 dels vigents Estatuts, i es convoquen eleccions per  procedir a la renovació de  la Junta i cobrir els càrrecs de Degà/ana, Vicedegà/ana, Diputat/da Primer/a, Diputat/da segon/a, Diputat/da Tercer/a, Diputat/da Quart/a, Tresorer/a, Bibliotecari/ària, Comptador/a i Secretari/ària

2.- L’Assemblea General Extraordinària i les eleccions es celebraran el dia 20 de desembre de 2022 a les 9’30 hores en primera convocatòria i a les 10’00 hores en segona.

3.- En aquestes eleccions podran participar-hi com a elegibles, els col·legiats residents i exercents dins l’àmbit del Col·legi, sempre que compleixin els requisits establerts a l’article 75 dels Estatuts del Col·legi d’Advocats de Figueres – Alt Empordà i no siguin incompatibles segons el previst a l’article 76.

  • Per a formar part de la Junta de Govern és necessari:

a) Ser col·legiat en exercici, sense interrupció i amb domicili professional dins l’àmbit territorial del Col·legi i amb l’antiguitat següent: pels càrrecs de degà, vicedegà i diputat primer 10 anys; per al secretari i diputat segon 5 anys, i per a la resta de membres de la Junta 2 anys. Els anys d’antiguitat hauran d’ésser immediatament anteriors a la data de la seva proclamació com a candidats/ates.

b) Posseir la plena capacitat civil.

c) No estar suspès en l’exercici de la professió ni inhabilitat.

d) Tenir la nacionalitat espanyola o estar habilitat legalment per a poder ocupar aquests càrrecs.

  • Són incompatibles per a l’exercici del càrrec:

a) Tenir relació o dependència laboral amb el Col·legi.

b) Tenir deutes vençuts amb el Col·legi.

c) Formar part dels òrgans directius d’un altre col·legi de la mateixa branca

professional, o tenir-ne contracte laboral.

d) Ostentar un càrrec oficial, que hagi de qualificar la legalitat dels Estatuts o resoldre recursos del Col·legi, llevat el càrrec de membre del Consell de Col·legis i/o del Consejo General de la Abogacía Española

4.- A l’efecte d’elegir càrrecs de la Junta de Govern, tindran dret a sufragi actiu, tots els col·legiats incorporats de ple dret a la data de convocatòria de les eleccions i no estiguin suspesos en l’exercici de la professió. A partir del dia 14 de novembre, quedarà exposada al tauler d’anuncis les llistes de col·legiats amb dret a vot, a les quals s’hi podran presentar reclamacions en el termini de cinc dies. Aquestes llistes, un cop fermes, son les que utilitzarà la Mesa Electoral durant l’elecció, amb independència de variacions posteriors que puguin haver patit les circumstàncies i règims dels col·legiats

5.- Els càrrecs seran elegits per un període de QUATRE anys.

6.- De conformitat amb el que disposa, l’article 89 dels Estatuts, per poder ser elegit, serà necessari haver presentat la candidatura a la Junta de Govern abans de 15 dies hàbils de l’elecció, per tant, com a màxim fins a les 17 hores del dia 24 de novembre de 2022, mitjançant instància segellada per la secretaria del Col·legi, dintre de l’horari de funcionament de la mateixa, i no essent vàlides candidatures presentades fora d’aquest horari, o per correu, fax, telegrama o qualsevol altre mitjà.

Les candidatures es podran presentar individualment o conjuntament en una sola llista, si bé en aquest últim supòsit les llistes seran obertes.

7.- Les candidatures hauran de ser signades pels candidats, i no s'acceptarà la candidatura d'un mateix col·legiat simultàniament per a més d'un càrrec.

8.- Dins del dos dies hàbils següents a la data final del termini de presentació de candidatures, la Junta de Govern proclamarà candidats les persones que reuneixin els requisits establerts. Tot seguit publicarà en el tauler d'anuncis els noms dels candidats proclamats i els ho comunicarà.

Es podran presentar reclamacions dintre els cinc dies immediats a la proclamació, que es resoldran  dintre del tres dies següents.

9.- Si per cada càrrec a cobrir només es presenta un candidat, aquest serà proclamat  sense necessitat de votació.

10.- S’estableix una  mesa electoral, a la seu del Col·legi d’Advocats de Figueres – Alt Empordà, c/ Llers núm. 13 de Figueres.

La Mesa Electoral estarà formada pel col·legiat més antic que actuarà de president i el col·legiat més novell que actuarà com a secretari. En cas de renuncia o impossibilitat seran substituïts respectivament pels següents en antiguitat i així successivament

Els col·legiats exerciran el seu dret de vot de forma presencial i indelegable el dia de la votació, davant la Mesa Electoral. Les urnes s’obriran a les 10:00 del matí i restaran obertes fins les 16:30h.

Hi hauran dues urnes, una pels col·legiats exercents que tindran doble vot, i una altra per la resta amb vot senzill de conformitat a l’art. 68.2 dels Estatuts

11.-L’escrutini es farà immediatament després de l’elecció, i la Mesa Electoral proclamarà els elegits. En cas d’empat, resultarà elegit el que tingui el número de col·legiat més antic al Col·legi d’Advocats de Figueres-Alt Empordà.

Els elegits hauran de prendre possessió del càrrec en el termini de dos mesos a comptar des de l’elecció.

12.- La normativa aplicable en aquest procés electoral és la regulada en els vigents Estatuts del Col·legi.

LA SECRETÀRIA