Comunicat 10/2023 – Nou Reglament del Torn d’Ofici de l’ICA Figueres – Alt Empordà

Benvolgudes i benvolguts,

La Junta de Govern, en la seva sessió ordinària de 10 de gener de 2023, va acordar l’aprovació inicial de un nou Reglament del Torn d’Ofici del Col·legi de l’Advocacia de Figueres – Alt Empordà, així com sotmetre el text aprovat a informació pública per mitjà de la seva publicació a la pàgina web del Col·legi i tramesa per correu electrònic a tots els i les professionals col·legiats/des durant un període de trenta dies naturals comptats des de l’enviament d’aquest correu, a fi que els col·legiats/des puguin examinar-lo i formular les al·legacions, els suggeriments o les esmenes que considerin convenients.

Podeu fer arribar les vostres al·legacions, suggeriments o esmenes mitjançant la seva presentació a les oficines del Col·legi del carrer Llers 13, de dilluns a divendres de 9 a 14h, per correu o per mitjà de correu electrònic dirigit a l’adreça gqa@icafi.com

Cordialment,