Comunicat 54/2023 – Vaga dels LAJ: celebració d’actuacions judicials

Benvolgudes i benvolguts,

La situació generada amb motiu de la vaga del Cos de Lletrats de l'Administració de Justícia (LAJ), que segueix sense previsió de finalització, ha suposat milers d'assenyalaments que han estat objecte de suspensió, respecte dels quals, majoritàriament, no se n'ha assignat una nova data de celebració. Això comporta que es pot generar afectació al dret fonamental a la tutela judicial efectiva i a un procés sense dilacions indegudes.

Per això, recordem la possibilitat que els advocats i advocades de les parts puguin sol·licitar la celebració dels assenyalaments sense presència de LAJ, en el mateix sentit que han manifestat públicament altres Col·legis de l’Advocacia.

En la celebració d’actuacions de judici orals (compareixences, declaracions, audiències, vistes...) que es registrin i documentin a través de mitjans tecnològics adequats, les part poden sol·licitar la celebració sense assistència del LAJ, i manifestar-ne la conformitat a fi d’evitar possibles nul·litats ulteriors.

De conformitat  a la previsió establerta legalment no resulta necessària l'assistència del LAJ, llevat que totes les parts, amb dos dies d'anticipació, sol·licitin la seva presència, o aquest excepcionalment ho consideri necessari, atenent a la complexitat de l'assumpte, al nombre i naturalesa de les proves a practicar, al nombre d'intervinents i a la possibilitat que es produeixin incidències que no es puguin registrar, o a la concurrència d'altres circumstàncies igualment excepcionals que ho justifiquin (arts. 147.2 LEC, 743 LECR, 89.2 LRJS, 63.3 i 4 LJ).

Cordialment,