Comunicat 167/2023 - CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL ORDINÀRIA

Benvolgudes i benvolguts,

De conformitat amb el que estableixen els articles 69 i 72 dels Estatuts de l'Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Figueres – Alt Empordà, la Junta de Govern, en la reunió del dia 14 de novembre de 2023, va acordar convocar Junta General Ordinària per el dia 19 de desembre de 2023, a les 12.30 h en primera convocatòria i a les 13.00 h en segona convocatòria, a la seu Col·legial i amb el següent ordre del dia:

  • Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
  • Examen i votació del pressupost per a l’exercici de l’any 2024.
  • Torn obert de paraules

El que, de conformitat al que es va acordar, et notifico als efectes escaients.


Maria Hilari Sucarrat - Degana