Comunicat 34/2024 – Nota informativa en relació a la nova redacció de l’art. 458 de la LLEC

Benvolgudes i benvolguts,

Us informem que el  criteri de l’Audiència Provincial de Girona també s’adhereix a aquest acord en relació a la presentació dels recursos d’apel·lació.

Acord dels Presidents/es de les Seccions Civils de l’Audiència Provincial de Barcelona de data 14-3-2024, sobre interpretació de la Disposició Transitòria 2ª del RDL 6/2023, de 19 de desembre, acord que disposa:

la interposición del recurso de apelación ante la Audiencia Provincial (art. 458 LEC) solo tendrá lugar respecto de los procedimientos judiciales iniciados por demanda, solicitud o petición presentada ante los juzgados de primera instancia a partir del 20 de marzo de 2024”

de manera que en els procediments en curs ja iniciats amb anterioritat a aquesta data el recurs d’apel·lació s’ha de seguir presentant davant del jutjat de primera instància.

Cordialment,