Sentència del Tribunal Suprem

Benvolguts i benvolgudes,

Us trametem còpia de la Sentència de la Sala 1a del TS per la qual es fixa doctrina en el sentit que reproduïm tot seguit:

“Se fija como doctrina jurisprudencial de esta Sala que el incumplimiento de la obligación de elevar a escritura pública el contrato de compraventa celebrado, conforme a lo dispuesto por el artículo 1280 del Código Civil, no es causa directa de resolución contractual al amparo del artículo 1124 del Código Civil”.

En la confiança que aquesta informació us sigui útil, rebeu una cordial salutació.