Mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris.

Benvolguts,

Benvolgudes,

Us adjuntem Reial decret llei 5/2017, de 17 de març, pel qual es modifica el Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, i la Llei 1/2013, de 14 de maig, de mesures per reforçar la protecció als deutors hipotecaris, reestructuració de deute i lloguer social.

AMPLIADES les mesures de protecció dels DEUTORS HIPOTECARIS AFECTATS PER LA CRISI

S'amplia tres anys, fins al 2020, la moratòria dels desnonaments, mesura que està vigent des de 2013
Les famílies amb fills menors d'edat, les monoparentals, violència de gènere o discapacitat s'inclouen com a vulnerables
El Codi de Bones Pràctiques contemplarà l'opció de lloguer de l'habitatge executat a preu reduït

El Reial Decret Llei aprovat pel Consell de Ministresque amplia i aprofundeix les mesures de protecció als col·lectius vulnerables per la crisi abans situacions com el desnonament del seu habitatge. Aquesta norma ha estat elaborada amb un ampli consens.

En concret, s'amplia tres anys, fins al 2020, la moratòria de les execucions hipotecàries que afecten aquests col·lectius, mesura que està en vigor des de l'any 2013. S'inclouen, a més, nous supòsits d'especial vulnerabilitat, com les famílies amb fills menors d'edat o monoparentals amb fills a càrrec, atur (sense haver esgotat la prestació), discapacitat, dependència o malaltia greu o violència de gènere. Es facilitarà també el lloguer de l'habitatge executat a preu reduït per a aquests casos.

Ampliació de supòsits

El Reial Decret Llei aprovat pel Govern amplia el termini de suspensió de llançaments hipotecaris tres anys més, fins al 2020. Els criteris subjectius per a acollir-se, tant al Codi de Bones Pràctiques, com a la suspensió de llançaments, s'equiparen en la seva majoria i es s'amplien als següents supòsits:

    La unitat familiar de la qual formi part un menor d'edat, en comptes de menor de tres anys, com fins ara.
    La unitat familiar monoparental amb fills a càrrec, en comptes de amb dos fills a càrrec, com fins ara.
    La unitat familiar amb la qual convisquin una o més persones que estiguin unides amb el titular de la hipoteca o el seu cònjuge per vincle de parentiu fins al tercer grau de consanguinitat o afinitat, i que es trobin en situació personal de discapacitat, dependència, malaltia greu que els incapaciti acreditadament de forma temporal o permanent per realitzar una activitat laboral. Aquest requisit ja s'aplica en la suspensió de llançaments i s'estén al Codi de Bones Pràctiques.
    La unitat familiar en què hi hagi una víctima de violència de gènere, criteri que s'estén al Codi de Bones Pràctiques i es manté en la suspensió de llançaments.
    A la suspensió de llançaments s'amplia el supòsit de situació d'atur, en eliminar el requisit d'haver esgotat les prestacions per desocupació.

Lloguer

En un altre bloc de mesures s'introdueix en el Codi de Bones Pràctiques l'opció de lloguer de l'habitatge habitual executada. Durant el termini de vigència de la suspensió de llançaments, el deutor hipotecari executat situat al llindar d'exclusió podrà sol·licitar i obtenir del creditor executant de l'habitatge, el lloguer de la mateixa en condicions favorables. La petició de lloguer s'ha de fer dins d'un termini determinat. S'estableix que el preu màxim anual del lloguer serà el 3 per 100 del valor de l'habitatge en el moment de l'aprovació de la rematada determinat segons taxació. L'arrendament tindrà una durada de cinc anys, prorrogable cinc anys de mutu acord entre les parts, és a dir, entre l'executat i l'adjudicatari.

Recuperació de la propietat

El Govern, en el termini de vuit mesos des de l'entrada en vigor del Reial Decret Llei, ha de proposar mesures destinades a facilitar la recuperació de la propietat de l'habitatge habitual pels deutors hipotecaris inclosos en l'àmbit d'aplicació de la llei de suspensió de llançaments , quan aquella hagués estat objecte d'un procediment d'execució hipotecària. Aquestes mesures podrien tenir en compte l'aplicació de descomptes en funció de les quantitats satisfetes per l'executat, així com altres factors que garanteixin un preu equitatiu.

En la confiança que aquesta informació us serà útil, molt cordialment,