Comunicat: 110/2018 - Entrada en vigor del Reglament Europeu de Protecció de Dades Personals

Benvolgudes i benvolguts,

Us recordem que el 25 de maig comença l’aplicació  del nou Reglament  (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016). 

Aquesta nova regulació comporta canvis significatius en la protecció de dades de caràcter personal, tant des del punt de vista dels drets de les persones com de les obligacions de les persones i entitats que tracten dades de caràcter personal. 

http://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/RGPD/

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/temas/reglamento/index-ides-idphp.php

 Ben cordialment,